Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informujemy: 
 
1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą one przetwarzane, jest Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Edukacji 7, zwany dalej „Administratorem” lub „KP GKS Tychy”.

2. Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą mogą Państwo skontaktować się, mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Edukacji 7. Można to uczynić na dwa sposoby:
- poprzez kontakt mailowy: biuro@kp-gkstychy.pl
- korespondencyjnie na adres: Klub Piłkarski GKS Tychy S.A., 43-100 Tychy, ul. Edukacji 7.

3. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym umowy sprzedaży zawartej w wyniku złożenia zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – tak długo, jak istnieć będzie relacja uzasadniająca takie przetwarzanie, w szczególności przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z dokonanej sprzedaży;
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KP GKS Tychy w związku z rozliczeniem księgowym i podatkowym działalności prowadzonej przez Sklep, a także realizacją uprawnień konsumenckich wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej (co do zasady, przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji);
3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu KP GKS Tychy polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeniem roszczeń związanych z działalnością Sklepu, budowaniu relacji i wizerunku KP GKS Tychy, a także przetwarzaniu danych dla celów prowadzenia analiz statystycznych i archiwalnych w interesie publicznym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KP GKS Tychy stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych lub wniesienia przez Klienta skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
4) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód dane będą przetwarzane również w celach marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o usługach, produktach, promocjach, wydarzeniach i aktywnościach KP GKS Tychy, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail lub nr telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne).

4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez KP GKS Tychy następującym podmiotom trzecim:
1) uprawnionym organom publicznym – na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub wymagane jest to w celu obrony czy dochodzenia roszczeń;
2) podmiotom zewnętrznym wspierającym KP GKS Tychy w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne i procesy płatności online;
3) podmiotom świadczącym na rzecz KP GKS Tychy usługi niezbędne do prowadzenia i obsługi Sklepu, w tym firmom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe, marketingowe, w zakresie profilowania i w zakresie dostawy przesyłek.

5. Uprawnienia osób korzystających ze Sklepu:
1) prawo dostępu do własnych danych osobowych (art. 15 RODO),
2) prawo do sprostowania własnych danych osobowych (art. 16 RODO),
3) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), za wyjątkiem przewidzianym w ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
5) prawo do przenoszenia własnych danych osobowych (art. 20 RODO),
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 20 RODO), za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
6. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KP GKS Tychy, ich podanie jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia żadnej umowy.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa osoby, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza postanowienia RODO.
9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania Administrator zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

10. KP GKS Tychy, w celu prowadzenia swoich działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania tj. analizuje informacje o użytkownikach Sklepu i ocenia ich preferencje zakupowe tak, aby przedstawić im ofertę dopasowaną do ich cech lub odpowiadającą ich potrzebom i wymaganiom.

11. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na ich sytuację.