REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KP GKS TYCHY

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy KP GKS TYCHY (dalej jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”), działający pod adresem www.sklep.gkstychy.info, prowadzony jest przez Klub Piłkarski GKS TYCHY S.A. z siedzibą w TYCHACH przy ul. EDUKACJI 7, 43-100 Tychy, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000745769, NIP: 646-297-33-90, REGON: 381373220 (zwany dalej: KP GKS Tychy" lub "Klubem").
 2. Dane kontaktowe Sklepu to:
  a) Adres e-mail: sklep@kp-gkstychy.pl
  b) Nr telefonu: +48 505 948 558 (poniedziałek - piątek, godz. 10:00 - 18:00)
   

§ 2

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep Internetowy KP GKS TYCHY (zwany dalej: "Sklepem Internetowym KP GKS TYCHY"lub "Sklepem") prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, w tym w szczególności sprzedaż pamiątek, odzieży oraz innych towarów powiązanych tematycznie z zespołem piłki nożnej GKS Tychy (dalej jako „towar” lub „towary”).
 2. Sklep Internetowy KP GKS TYCHY prowadzi sprzedaż towarów przez stronę internetową www.sklep.gkstychy.info.
 3. Klientem Sklepu Internetowego KP GKS TYCHY może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej jako „Klient” lub „Klienci”).
 4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia zgodnie z procedurą „Krok po Kroku”, dostępną na stronie internetowej Sklepu Internetowego KP GKS TYCHY, oraz zapłata ceny. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do końca następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
 5. W przypadku niedostępności towaru oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim wypadku to 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep w powyższym terminie zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną, lub na wyraźne życzenie Klienta proponuje towar zastępczy.
 6. Sklep dostarcza zamówiony towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy treści wybrane przez klienta do personalizacji produktu noszą treści wulgarne lub rasistowskie. Personalizacji podlegają koszulki meczowe znajdujące się TUTAJ.
 8. Wraz z dostarczonym towarem Klient otrzymuje dokument potwierdzający zawarcie umowy (paragon fiskalny lub faktura VAT), pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   

§ 3

CENY ZAMÓWIEŃ I KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.
 2. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  a) przelew bankowy,
  b) przelew elektroniczny.
 3. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, pod rygorem odrzucenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 4. Zamówienia realizowane są poprzez wysyłkę zamówionych towarów pocztą kurierską, do punktów odbioru (paczkomatów) lub w odbiorze osobistym, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (telefonicznie: 505 948 558 lub mailowo: sklep@kp-gkstychy.pl). Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszt przesyłki. Koszty przesyłki wynoszą odpowiednio:
  a) Poczta kurierska - 18 zł
  b) Paczkomaty - 15 zł
  c) Przesyłka zagraniczna europejska – w zależności od lokalizacji
  d) Przesyłka zagraniczna poza Europę – w zależności od lokalizacji
 5. Sklep może na życzenie klienta wystawić za zakupione towary fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami lub w terminie późniejszym za pośrednictwem operatora pocztowego.
 6. Numer SWIFT banku Sklepu to: PKOPPLPW.
   

§ 4

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres sklepu internetowego KP GKS TYCHY z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy, lub na adres e-mail: sklep@kp-gkstychy.pl, pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji podanej przez konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności produkty z wybranym przez Klienta nadrukiem.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dołączonego do dostarczonego towaru lub stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest do odesłania w terminie 14 dni towaru na własny koszt, na adres Sklepu Internetowego KP GKS Tychy.
 5. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.
 6. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy – z zastrzeżeniem, że Sklep wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. W pozostałym, nieuregulowanym zakresie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane kontaktowe Klienta, numer zamówienia, opis reklamowanego towaru oraz wady produktu oraz oczekiwaną przez Klienta formę rozpatrzenia reklamacji. Sklep jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem
Formularz reklamacji zamówionego towaru

 

§ 5

ODBIÓR OSOBISTY

 1. Sklep Internetowy KP GKS TYCHY przewiduje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie spółki KP GKS Tychy znajdującej się przy ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy (po uprzednim umówieniu się z pracownikiem klubu) od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.
 2. Klient może odebrać zamówiony towar po otrzymaniu za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia możliwości odbioru towaru, jednakże nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym KP GKS TYCHY z opcją odbioru osobistego wydany zostanie osobie wskazanej w zamówieniu (osobie zamawiającej lub upoważnionej do odbioru przez zamawiającego w zamówieniu), po okazaniu danych zamówienia (numer zamówienia i przedmiot zamówienia).
 4. Klient uprawniony jest do odbioru towaru w terminie do 10 dni od dnia otrzymania za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia możliwości osobistego odbioru towaru w punkcie odbioru. Po upływie terminu 10 dni zamówienie dokonane przez zamawiającego zostanie anulowane (zapłacona przez Klienta cena zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta).

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, a w przypadku Użytkowników Serwisu także w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rokuo świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zdjęcia i opisy umieszczone na niniejszej stronie internetowej KP GKS TYCHY S.A. oraz Sklepu stanowią własność w świetle prawa autorskiego i objęte są ochroną majątkowych i osobistych praw autorskich. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez uzyskania uprzedniej zgody, stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. KP GKS TYCHY S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego w każdym czasie, przy czym zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych lub realizowanych przed dniem ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.